KONKURS PËR PRANIMIN E PËRFITUESVE TË PROGRAMIT ROMA VERSITAS KOSOVË PËR VITIN SHKOLLOR 2018/2019

ALB;

Roma Versitas Program Aplikacioni për student të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për vitin akademik 2018-2019

KONKURS ZA PRIJEM KORISNIKA PROGRAMA ROMA VERSITAS KOSOVO ZA AKADEMSKU-ŠKOLSKU GODINU 2018-2019

SRB;

Roma Versitas Program Aplikacija za student Romske, Aškalijske e Egipćanske zajednice, za akademsku 2018-2019 godinu

KONKURS ZA PRIJEM KORISNIKA PROGRAMA ROMA VERSITAS KOSOVO ZA AKADEMSKU-ŠKOLSKU GODINU 2018-2019

Leave a Reply