Listat preliminare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2018/2019 Preliminarna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2018/2019 Preliminary list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year 2018/2019 Lista preliminare e…

read more