THIRRJE E HAPUR

Për përfitim të bursave për nxënës që vijojnë shkolla të mesme profesionale që i përkasin komuniteteve Romë Ashkali dhe Egjiptian të cilët janë të  regjistruar si nxënës të rregullt në vitin akademik 2020/2021.

Në kuadër të projektit “Edukimi, Punësimi, Partneriteti dhe Barazia Gjinore”Formula e suksesit në edukimin dhe formimin profesional, mbështetja për nxënësit e komuniteteve Romë Ashkali dhe Egjiptian nëpërmjet bursave, mentorimit dhe tutorimit” financuar dhe mbështetur nga Agjensia Austriake per Zhvillim dhe implementuar nga Roma Versitas Kosovo(RVK) ne bashkepunim me Roma Education Fund (REF).

JAVNI POZIV

Za dodelu stipendija učenicima Romske, Aškaliske i Egipcanske zajednice koji su redovno upisani u srednje škole profesionalne na području Kosova u Akademsku godinu 2020/2021 godini.

U okviru Projekta “ Obrazovanje, Zaposljavanje, Partnerstvo i Polna Ravnopravnost; Formula za uspeh u Strucnom Obrazovanju i Treningu“, podrška učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo koju finansijski podržava Austriska Agencija za Razvoj a impelmenetira Roma Versitas Kosovo (RVK) u saradnji sa Romskim Obrazovnim Fondom (REF).

Leave a Reply