Lekanipe Roma Versitas Kosova thay Prizrenosko Universiteti.

Lekanipe Roma Versitas Kosova thay Prizrenosko Universiteti.

https://www.facebook.com/ridvan.gashi1/videos/2149064378443384/UzpfSTY2NDY5NDgxNjkyNjA1NDoxOTA5NjA5OTc1NzY3ODU5/

Leave a Reply