Datë/Datum/Date: 18 Nëntor 2019 Listat përfundimtare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2019/2020: Finalna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2019/2020: Final list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year…

read more

Lista preliminare e studentëve të pranuar sipas pikëve të fituara për vitin akademik 2019/2020 të programit përkrahja akademike Roma Versitas Kosovo Emri Emri Prindit Mbiemri Pikët Qendra Laureta Kadri Gemajli 85 Prishtinë Jetmira Afrim Kodrolli 81 Prishtinë Yllka Mentor Deva 81 Prishtinë…

read more

Lista preliminare e përfituesve të programit “Rritja e pjesëmarrësve të studentëve Romë në edukimin terciar dhe trazicioni në tregun e punës në Kosovë për vitin 2019-2020”. Preliminarna Lista korisnika Programa “Povecanje participacje Romskih studenata u tercijalnom obrazovanju i trazicija na trziste rada…

read more