KONKURS PËR PRANIMIN E BURSISTËVE/PËRFITUESVE TË PROGRAMIT

QËLLIMI

Qëllimi i projektit është ngritja e qasjes dhe pjesëmarrja ë studentëve Romë në arsimin
terciar dhe kalimin në tregun e punës në Kosovë, si pjesë e rritjes së mundësive për
arsimimin e studentëve romë dhe të rinisë romë në Kosovë i cili implementohet nga
Roma Versitas Kosovo . Programi për “Ngritjen e mundësive për edukimin e të rinjve dhe
studentëve Romë në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi” financohet nga Roma
Education Fund – REF dhe Bashkimi Evropian – BE.

PËRFITIMET NGA PROGRAMI
Studentët të cilët do bëhen pjesë e programit për Ngritjen e pjesëmarrjes dhe
qasjes së studentëve romë në arsimin terciar dhe kalimi në tregun e punës në
Kosovë do të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe të përfitojnë këto shërbime:
I. Skemën e Tutor-imit dhe Mentorimi (orë mësimore shtesë për lëndët në të
cilat studenti konsideron që ka nevojë),
II. Shërbimet e zhvillimit Akademik (trajnime profesionale),
III. Bursat,
IV. Punë praktike

KUSHTET PËR APLIKIM
Si pjesë e programit “Ngritja e pjesëmarrjes dhe qasjes së studentëve romë në arsimin
terciar dhe kalimi në tregun e punës në Kosovë” për ngritjen e normës së vijimit dhe
kapaciteteve akademike të studentëve universitarë të komuniteteve në Ballkanin
Perëndimor dhe Turqi i cili financohet nga Fondi i Edukimit të Romëve, dhe Bashkimi
Evropian, Roma Versitas Kosovo, hap konkurs për pranimin e përfituesve nga programi i
bursave dhe për ngritjen e kapaciteteve akademike për vitin akademik 2018/2019.

The project is funded by Europian Union and Roma Education Fund
Në këtë program kanë të drejtë të aplikojnë studentët të cilët kanë status të
studentit aktiv për vitin akademik 2018/2019.

Kandidatet e gjinisë femërore do të kenë përparësi në zgjedhjen e përfitueseve të
rinj.
Studentët të cilët janë përfitues të bursës nga REF-i (RMUSP), MEST-i apo
ndonjë institucion tjetër nuk do të kenë të drejt që të përfitojnë nga programi.
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM
Kandidati/ja që aplikon në këtë konkurs duhet t’i bjerë këto dokumente, respektivisht
formularët e mëposhtëm:
1. APLIKACIONIN E PLOTESUAR (aplikacion mudneni me gjet ne
http://www.romaversitas.org/category/our-news/ )
2. VËRTETIMIN NGA FAKULTETI ME SHËNIM TË VITIT TË VIJIMIT TË
STUDIMEVE DHE ÇERTIFIKATA E NOTAVE (jo më vjetër se dy muaj) ;
3. FOTOKOPIA E LETERNJOFTIMIT DHE LLOGARIA BANKARE (valide në emër
të studentit);
4. NJË LETER MOTIVUES LIDHUR ME PËRZGJEDHJEN E
FAKULTETIT/DREJTIMIT TË STUDIMEVE, DHE ÇFARE PLANESH TË
MËTUTJESHME I KA KANDIDATI/JA PAS PËRFUNDIMIT TË STUDIMEVE
(MAKSIMUM DY FAQE);
5. NJË LETËR REKOMANDIM NGA NDONJË INSTITUCION PËR PUNËN
VULLNETARE QË STUDENTI KA BËRË GJATË SHKOLLIMIT.
6. ESE ME TEMËN “SFIDAT DHE PËRPARËSIT E ROMËVE DHE RINIS NË
KOSOVË” (MAKSIMUM DY FAQE).
AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTEVE
Afati për të aplikuar në konkurs fillon nga 05.12. të vitit 2018 dhe do të zgjasë deri
15.12.2018.
KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE
Renditja e kandidatëve përfitues të programit bëhet sipas nevojës per përfitim të
mbështetjes akademike si dhe kjo bursë është në baza meritore të suksesit të
studentëve:
– distancës fizike prej vendit ku jeton nxënësi deri te fakulteti;
– studentët të universitetit publik dhe privat;
– suksesit gjatë vitit të kaluar;
– certifikata/mirënjohje/diploma të fituara nga ana studentëve;
– kandidatët femra do të kenë përparësi në përzgjedhje;

The project is funded by Europian Union and Roma Education Fund

Kandidatët rangohen sipas numrit të tërësishëm të poenëve të përfituara nga kriteret e
përcaktuara nga dokumentet e dorëzuara.
PROCEDURA E APLIKIMIT
Kandidati/ja i interesuar për përfitimin nga ky program mund t’i marrë aplikacionet si dhe
t’i dërgojë aplikacionin e kompletuar dhe dokumentet e nevojshme në zyrën e Roma
Versitas Kosova në Prishtinë dhe/apo në zyrat e njëjta në Pejë dhe Prizren.
Po ashtu mundeni te dërgoni aplikacionin ne email [email protected] ku mund te
cekeni tek subjekti: Roma Versitas Kosovo aplikacion për programin DG NEAR emri
dhe mbiemri i aplikuesit.
Rezultati sipas rang-listës të pranuar do të jenë të publikuar në web faqen dhe rrjetet
sociale e RV Kosovës, në afat jo më të gjatë se një jave nga dita e mbylljes së konkursit.
Çdo kandidat ka të drejtë mospajtimi me rang-listën finale, në afat prej 5 ditësh prej ditës
së shpalljes së rezultateve, kandidati/ja mund ta dërgoje ankesën e tij/saj në komisionin
përzgjedhës të programit për këto çështje. Ankesa duhet të jetë i arsyetuar, përkatësisht
me të të jenë të bashkangjitura dokumentet e nevojshme. Ankesat të cilat nuk
arsyetohet përmes dokumenteve zyrtare, nuk do të konsiderohet. Përgjigja në ankesë
do të jepet brenda 7 (shtatë) ditësh.
Përfituesit/ës e këtij programi do t’iu ndërpritet pjesëmarrja në program në rast të
prezantimit të dokumenteve jo valide, informatave të pavërteta, në rast kur përfituesi nuk
dëshmon progres (përparim) në studime dhe/ose në rast të braktisjes së
fakultetit/studimeve. Studentët të cilët kanë marrë bursa nga Ministria e Arsimit, RMUSP
apo institucione tjera nuk kanë të drejtë në përfitimin e kësaj burse.
Për më shumë informata mund të na kontaktoni përmes telefonit në 049/268-700
Prizren, 049 268 800 Pejë, 049 268 500 Prishtinë ose përmes e-mail adresës:
[email protected] , [email protected] , [email protected] , dhe
[email protected] , gjithashtu informatat mund ti merrni edhe nga web faqja
www.romaversitas.org

Roma Versitas Program Aplikacioni për student të komuniteteve për vitin akademik 2018-2019

Percjellnani në FaceBook dhe Instagram: rvkosovo

6 Replies to “KONKURS PËR PRANIMIN E BURSISTËVE/PËRFITUESVE TË PROGRAMIT”

 1. Steering wheel of Fortune: Hollywood Edition

  Wheel regarding Fortune is among the best online casino online games
  you can play in 2019, also it was developed simply by a company usually cited
  as the greatest casino developer, IGT. If you’ve viewed the Wheel regarding Fortune show just before,
  you probably understand how it performs. In this online game, you play typically the role of one of
  many contestants, and it’s up to you how much money you would like to bet
  on each spin.

  this game lets an individual win a whole lot of money
  in case you are fortunate. The income can be huge, but an individual
  will have to guess a few cash to obtain this.

  this game will be amazing for everyone who else is playing
  the game and wants to take part in the show rather than just watching it
  on TELEVISION, watching other individuals get
  excited while they are sitting down at home. If you have
  actually wished to be a new part of the particular Wheel
  of Bundle of money, this online on line casino may be what you are looking for!

  Just how Does Wheel of Fortune: Hollywood Version Work?

  This sport is in reality a representation of the famous TV SET show, where you gamble
  the wager and spin the wheel. Your income increase
  based on just how much money a person bet, nonetheless they are
  also tied in order to the payoff you get.

  As well as that, this particular game has much more features to
  offer. An individual get a opportunity to obtain a random jackpot feature bonus.

  This is seen when you rewrite the jackpot steering wheel and an icon appears in your screen – with
  each spin you make, the jackpot increases.

 2. One of the sites that provides typically the best online gambling sport services
  in Indonesia is Promosbobet. On-line bookie sites of
  which can provide immediate access from home via the internet network plus will be a good alternative
  to increase bettors’ income without spending a
  lot regarding capital.

  Imagine, together with only relatively cost-effective capital, members can play
  one of the most thrilling betting games of which members
  want such as soccer wagering, online casino, or perhaps real money online slots, and of course get typically the financial benefits of which members need.
  Everything a member can achieve just by becoming the official member of the best and a lot
  trusted online bookie site Promosbobet.

  The Biggest Online Gambling Promo
  Bettors can acquire various types associated with benefits by becoming a member associated
  with the Promosbobet wagering site. This internet site always provides extraordinary promotions achievable
  consumers and loyal consumers who have selected Promosbobet
  as a new betting partner for years.

  Deposit Reward – the first bonus that a member could get by becoming a fellow member
  of Promosbobet is when the member makes a downpayment using a minimum
  associated with IDR 100, 000 only! Bettors may get bonuses up to almost 2 mil rupiah.

  Winning Added bonus – just by simply playing online sports gambling that a person want or taking pleasure in the fun and challenges
  of capturing fish games, a person have a possiblity to win a winning bonus of upward to 50%.

  Procuring and Rebate Added bonus – by working together with Sbobet
  and Maxbet, Mabosbet gives you the opportunity to get an immediate five per cent cashback and
  73% rebate!

 3. Sgd777 is the biggest city in Parts of asia that can be awarded several
  times for providing the best facilities and services.
  Sbobet has also pocketed several legal wagering licenses in several states which make it legal to market online gambling.

  Sbomabos as a trusted official sgd777 agent that has been around since 2010 also
  follows the standards of its official service provider.
  Sbomabos is now an official sbobet logon provider site that provides 24/7 service to all Indonesian online gambling users.
  Sbomabos as a sbobet gambling real estate agent that
  has received official permission from PAGCOR and is also dependent
  in the Philippines so it is legal to market products from our providers.
  We here also provide transaction processing under 3
  minutes from small to large nominal.

  The way to Login to the Sbobet Indonesia Web site
  Sbobet is an official website that always provides updated alternative hyperlinks
  so that members can certainly access the sbobet website.
  Right now all sbobet logon information can contact customer
  service from the official sbomabos website. Members who have completed registration at sbomabos can follow steps to
  sign in sbobet such as accessing the sbowin. com site,
  entering the username and password provided by our cs.
  The particular sbo system also prioritizes member security after logging in,
  for the first time the fellow member will be asked to enter a fresh password.
  Members can also change their own username on the
  official sbo website.

 4. Situsdominoqq99 is a website that lists the best and most trusted poker sites
  in Indonesia from year to year. The poker agent we find the
  money for is the site of the credited dealer of pkv games.
  We understand that members find it difficult to locate bona
  fide poker QQ poker sites today. Because many function sites claiming to be trusted sites.

  Here Situsdominoqq99 is here to support Indonesian poker
  players solve this problem.

  Situsdominoqq99 has summarized most of the problems /
  constraints of players in finding a trusted poker site.

  Or you could say we have provided a list of poker
  sites for players. appropriately players just habit to pick from the poker
  website that we come up with the money for without
  the hassle.

  Alternative contacts of Online Poker Sites

  In accessory to providing a list of online poker sites from
  PKV Games servers in Indonesia. Situsdominoqq99 website also provides various substitute links or every second
  sites therefore that members accomplish not experience difficulties in logging in, registering,
  transacting or playing poker games. The team from Situsdominoqq99 always updates periodically for every login urls and lists that are upon our site
  all day. appropriately players can admission the poker agents / sites that you have recommended through our site without
  interruption.

 5. Pandora188 was founded in 2020 is a supplementary site similar to an international class that is balanced taking
  into consideration sbobet and maxbet. It has facilities and
  bonuses that will create members delightful playing on the Pandora188 site.
  The services provided consist of Pandora188 live chat, an rotate associate to login Pandora188.
  In order to make it easier for members to create transactions such as deposits and grants to the account.
  This is a totally useful power for members.

  As one of the gambling sites that have won the trust of Indonesia,
  Pandora188’s task is to present the best encourage and playing experience.
  From the initiation of the registrant, the first enlargement to produce a result at Pandora188.com.
  That quirk bettor can freely function without worrying from threats such as hacking, scamming or the third one
  is phishing. Because today there are hence many sites that carry out these actions to benefit them.
  To prevent this from up Pandora188 has a solution, among others.

  Live talk Pandora188 lithe 24 Hours

  One habit Pandora188 prevents events that hurt members following scams, phishing and others facilitates liven up talk for
  members asking questions approximately products, games and promotions that
  we provide. We are ready to benefits 24 hours each meeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.