Listat përfundimtare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2019/2020: Finalna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2019/2020: Final list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year 2019/2020: