KONKURS PËR PRANIMIN E BURSISTËVE/PËRFITUESVE TË PROGRAMIT